Image 1 of 1

Lantern Kasuga Shrine, Nara, Japan

Lantern Kasuga Shrine, Nara, Japan